ศรัทธา หมายถึงอะไร จำเป็นต่อชีวิตหรือไม่

ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าโดยการรู้เห็นจากประสบการณ์ของตนโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะคำบอกเล่าหรือพบเห็นด้วยตนเอง ซึ่งใช้นำมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือแบบอย่างแนวทางการใช้ชีวิตที่เหมาะกับแต่ละบุคคลก็ได้ ศรัทธา ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่การเชื่ออย่างไม่มีเหตุผล แต่เป็นความเชื่อที่มีปัญญาประกอบด้วย ต้องใช้เหตุผลมาประกอบการพิจารณาอยู่ตลอด การจะเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดจะต้องใช้เหตุและผลในการอธิบาย ให้คลายความสงสัย ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาปัญญาเพื่อการรู้แจ้งแห่งธรรม โดยแบ่งได้เป็น 4 ประการดังนี้ ศรัทธา 4 คืออะไร ศรัทธา 4 คือ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในความเป็นจริงของโลก ซึ่งมี 4 ประการ ความเชื่อเหล่านี้จะต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเป็นจริงหรือไม่ และหากเป็นจริงก็จะเห็นได้ว่าเหตุและผลนั้นได้แสดงต่อเนื่องกันไปเป็นเหมือนภาพเรียงต่อกัน และทุกสิ่งในอดีตจะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตเรื่อยไป กัมมสัทธา…

Continue Readingศรัทธา หมายถึงอะไร จำเป็นต่อชีวิตหรือไม่