You are currently viewing ประโยชน์ที่ได้จากการมีศาสนา

ประโยชน์ที่ได้จากการมีศาสนา

  • Post author:
  • Post category:Blogging

โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามมักจะมีคำสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ มักจะสอนให้ทุกคนนั้นทำแต่สิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องรู้จักให้อภัยกัน และทำให้ทุกคนนั้นมีความสามัคคีเอาง่ายๆศาสนาเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยขัดเกลาให้มนุษย์ทุกคนนั้น นึกคิดถึงสิ่งที่ถูกต้องและทำความดีละเว้นความชั่ว มันจะมีส่วนช่วยให้คนในสังคมเกิดการกระทำที่ดีงามทำอะไรก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆ ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วรู้จักยับยั้งตนเองเพื่อไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิด

เป็นที่พึ่งทางใจ

หลายคนน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีสำหรับศาสนาใดก็ตาม ก็มักจะเป็นที่พึ่งทางใจของคนที่นับถือศาสนานั้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะดีใจไม่ว่าจะทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มักที่จะนึกถึงศาสนาก่อนเสมอ อย่างของศาสนาพุทธไม่ว่าจะดีจะร้ายสุดท้ายก็หันมาพึ่งบารมีของพระหรือวัด ไม่ว่าไม่รู้จะท้อแท้เหนื่อยใจหรือขอในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ เกิดอาการกลัววิตกกังวลศาสนาก็เป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นอย่างดี

ช่วยให้ทุกคนเป็นคนดี

โดยส่วนใหญ่แล้วถึงจะบอกว่าศาสนาจะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลา ที่จะทำให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำตามสิ่งที่ศาสนานั้นสอน หรือได้กล่าวไว้แต่สำหรับคนที่ทำตามเชื่อได้เลยว่าคนๆนั้น มักจะเป็นคนที่ดีมีใจเมตตาอย่างแน่นอน เพราะคำสอนส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น นอกจากจะสอนให้ทุกคนนั้นรู้จักช่วยเหลือเมตตาซึ่งกัน และกันยังสอนสิ่งต่างๆนอกจากช่วยเหลือกันด้วย ยังมีการประพฤติตัวให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามและไม่ทำความชั่วไม่ทำในสิ่งที่ผิด

สร้างความสามัคคี

ศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสามัคคีกันนอกจาก มันจะเป็นที่พึ่งทางใจและยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสำหรับคนที่มีจิตใจอ่อนไหว หรือไม่รู้จะไปพึ่งใครศาสนานั้นมักจะสามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง และจะสอนให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันและยับยั้งในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร สำหรับผู้ที่มีศรัทธามักจะทำตามคำสอนอย่างแน่นอน และส่วนใหญ่แล้วคนที่นับถือศาสนาเดียวกันมักจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากแน่นอน

เสือมังกร | Great sponsor.