ต้นกำเนิดของศาสนาพุธ

พระโคตมพุทธเจ้า (อังกฤษ: Gautama Buddha) หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มีชื่อเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ รวมทั้งพระนางสิริมหามายา เกิดในราชตระกูลศากยวงศ์ ที่กรุงกบิลพัสดุ์ ท่านทรงออกบวชเมื่อพระชนมายุ ๒๙ ปี บำเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี ก็เลยรู้เมื่อพระชนมายุ ๓๕ ปี แล้วก็ทรงประกาศศาสนาอยู่ ๔๕ ปี ก็เลยเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ ปี ซึ่งเป็นการเริ่มของการนับปีพ.ศ.

ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลเมืองพาราณสี ท่านตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา ดวงตาเห็นธรรมอันไม่มีธุลีมลทิน ก็เลยเกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะ กระทั่งทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระโกณฑัญญะก็เลยบอกขอบวชในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งนับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก แล้วก็พระรัตนตรัยก็เลยเกิดขึ้นในโลกด้วยเหมือนกันในวันนั้น ถัดมา ท่านได้ทรงแสดงธรรมอื่นๆเพื่อโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก ๔ องค์ กระทั่งบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งหมด ภายหลังพระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระโสดาบันหมดแล้ว ท่านทรงแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตร ซึ่งทำให้พระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทั้งปวง

ต่อมา ท่านได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตร กระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ คราวนั้น มีพระอรหันต์ในโลก ๗ รูป ถัดมา เพื่อนคฤหัสถ์ของท่านพระยสะ ๔ ท่าน เป็นวิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ รวมทั้งที่ตามมาคราวหลังอีก ๕๐ ท่าน เป็นลูกของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสี ได้รู้ข่าวสารว่า ยสกุลลูกโกนผมรวมทั้งหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกมาจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว เพื่อนคฤหัสถ์เหล่านั้น ได้พากันเข้าไปหาท่านพระยสะถึงที่อยู่ ท่านพระยสะก็เลยพาเพื่อนคฤหัสถ์ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงที่ประทับ ท่านได้แสดงธรรมโปรดเพื่อนคฤหัสถ์ของท่านพระยสะจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งปวง ในคราวนั้นก็เลยมีพระอรหันต์และก็พระองค์ด้วยทั้งสิ้น ๖๑ รูป พระพุทธเจ้าก็เลยมีพระดำริให้พระสาวกออกประกาศศาสนา โดยมีพระปฐมคำพูดสำหรับในการส่งพระสาวกออกประกาศศาสนาว่า

เว็บแทงบอล w88