You are currently viewing คุณค่าและความสำคัญของการมีศาสนา

คุณค่าและความสำคัญของการมีศาสนา

  • Post author:
  • Post category:Blogging

อย่างที่ทุกคนรู้กันอย่างดีแล้วว่าศาสนานั้นมันคืออะไร แต่ศาสนามันคือสิ่งที่ช่วยสอนช่วยบอกในสิ่งต่างๆที่จะทำให้ทุกคนนั้นดำเนินตาม และเป็นคนดีสามัคคีกันรู้จักเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันหมดสำหรับคำสอน เพื่อที่จะให้สังคมอยู่กันอย่างสันติสุขและมีการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ดังนั้นต้องบอกหรือว่าในปัจจุบันศาสนาก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ หรือแม้แต่กระทั่งศาสนาอิสลามทุกศาสนามีความสำคัญทั้งนั้น 

ที่พึ่งทางจิตใจ

ถ้าจะบอกว่าศาสนานั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจมันก็ไม่เกินเลยไปหรอก เพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์หรือว่าคุณจะมีความสุขคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเข้ามาพึ่งศาสนากันทั้งนั้น เพราะว่าศาสนาเป็นตัวช่วยทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป เพราะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับคนที่กำลังรู้สึกแย่ คนที่ว้าเหว่และมันก็เป็นสิ่งที่สอนให้คนรู้จักคุณธรรมและจริยธรรม ทำแต่คุณงามความดีต้องบอกเลยว่าศาสนาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของศาสนา

ถ้าทุกคนสามารถทำตามหลักคำสอนของศาสนาได้แล้ว แล้วก็เชื่อได้เลยว่ามันจะทำให้ทุกคนนั้นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการให้อภัยกันมีเมตตากัน และจะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้การมีคุณธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการใช้ชีวิต และการมีศาสนามันจะเป็นตัวช่วยทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีจิตใจที่สะอาด และมันจะช่วยทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่ขึ้น

ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ส่วนใหญ่แล้วหลักคำสอนทางศาสนาอย่างเช่นศาสนาพุทธ มักจะให้เดินทางสายกลางเพื่อที่จะได้ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้ว ทางสายกลางในที่นี้ก็เช่นไม่ซ้ายเกินไปไม่ขวาเกินไปอย่างเช่น สำหรับคนที่ทำงานก็ไม่หักโหมทำงานจนเกินกำลังหรือมากจนเกินไป จนทำให้ตัวเองนั้นเกิดความทุกข์ควรทำแต่พอดีเพื่อที่จะได้ไม่หนัก และหักโหมจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้ มันอาจจะไม่ใช่รางวัลแต่อาจกลับกลายเป็นล้มป่วยแทน